//
archives

onchange

This tag is associated with 1 post

Vật vã với select option

Căn bản là vậy mình cần in ra tình trạng status là active hay hay hidden. nghĩ mãi không ra nên dành dùng kiểu vòng lặp kiểm tra nếu status = 1 thì set selected cho active: nếu status = 0 thì set selected cho hidden <select id=”setStatus” onchange=”setStatus(this,{{ s.id }})” > {% if s.active … Continue reading