//
archives

login

This tag is associated with 1 post

Tạo form login/signup bằng ajax

Khi gọi hàm, ta không cần dùng data type = json, chỉ cần dùng $this->serilize() chuỗi này tự động cho vào getPostdata Advertisements