//
archives

ajax

This tag is associated with 2 posts

Tạo form login/signup bằng ajax

Khi gọi hàm, ta không cần dùng data type = json, chỉ cần dùng $this->serilize() chuỗi này tự động cho vào getPostdata Advertisements

Ajax tạo ứng dụng giỏ hàng

Xóa tất cả các cột của bảng ngoại trừ cột đầu và cột cuối: $(“#cart-table”).find(“tr:gt(0):not(:last)”).remove(); => mục đích là xóa các sản phẩm của giỏ hàng.   Cú pháp Ajax phải cực kì để ý: $.ajax({ // url: ‘{{ url(“addcart_route”)}}’, url : path, type: ‘POST’, data: id, success: function(data){ alert(data); }, //vi cai dau , … Continue reading