//
archives

Web News

This category contains 3 posts

CEO – WOKAI.ORG – American Charities in China

Cô ấy là người tuyệt vời : https://www.linkedin.com/in/caseylwilson http://www.wokai.org/ Advertisements

Tham gia meetup sài gòn

Mình mới biết đến trang này đang trong quá trình tìm hiểu cách hoạt động http://www.meetup.com/

Tạo form login/signup bằng ajax

Khi gọi hàm, ta không cần dùng data type = json, chỉ cần dùng $this->serilize() chuỗi này tự động cho vào getPostdata