//
you're reading...
dev

git stash – làm 2 branch cùng lúc

Tưởng tượng rằng bạn được sếp giao cho task A (branch A) đang làm giở tự nhiên có một bug lớn là task B (branch B) cần fix ngay nhưng mà giờ  bên branch A vẫn còn nhiều thứ chưa xong, nhiều cái còn lỗi không muốn commit ngay. Nếu checkout mà không commit thì gây nhiều rắc rối.

Giải pháp: dùng git stash lưu lại trạng thái của branch A

git stash save

git checkout B

// Khi quay về branch A thì cần phải gọi lệnh sau để lấy trạng thái đã lưu

git stash pop

* Lưu ý trước khi git stash save những file tạo mới thì phải dùng git add để thêm vô (không cần commit). Những file sửa thì k cần làm gì.

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: