//
you're reading...
Uncategorized

Ajax tạo ứng dụng giỏ hàng

Xóa tất cả các cột của bảng ngoại trừ cột đầu và cột cuối:

$("#cart-table").find("tr:gt(0):not(:last)").remove();

=> mục đích là xóa các sản phẩm của giỏ hàng.

 

Cú pháp Ajax phải cực kì để ý:

$.ajax({
 // url: ‘{{ url(“addcart_route”)}}’,
 url : path,
 type: ‘POST’,
 data: id,
 success: function(data){
  alert(data);
 }, //vi cai dau , nay ma thuc suot dem
 error: function(){
  alert(“error”);
 }

});

thieu có một dấu , đằng sau success: function mà minh không thể gọi được data..

 

 

 

 

Xóa một row trong giỏ hàng khi click vào nút xóa:

success: function(html){
$(this).closest('tr').remove();
}

//this ở đây phải truyền vào hàm khi gọi sự kiện click
tham khảo

Xuất html khi success trong ajax

qq
Tham khảo

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: