//
home

Latest Post

git stash – làm 2 branch cùng lúc

Tưởng tượng rằng bạn được sếp giao cho task A (branch A) đang làm giở tự nhiên có một bug lớn là task B (branch B) cần fix ngay nhưng mà giờ  bên branch A vẫn còn nhiều thứ chưa xong, nhiều cái còn lỗi không muốn commit ngay. Nếu checkout mà không commit thì … Continue reading